Onze behandelingen | Il-Tempios.be
@import((rwml-menu))
Leeg
Leeg
@import((rwml-menu))
Onze behandelingenNos traitementsOur treatments
ProductenProduitsProducts
Glam eyelashesCil glamGlam eyelashes
Ons teamNotre équipeOur team
MediaMédiaMedia
OpeningsdagJour d'ouvertureOpening day
ONZE BEHANDELINGEN

RESERVEREN

Bij voorkeur vragen wij om te reserveren via telefoon 03/298 55 49 - 0484/54 17 67 of via onze contactpagina.

Toch liever direct online reserveren? Via onderstaande knop kunt u snel en gemakkelijk bij ons reserveren.


NOS TRAITEMENTS

RESERVATION

Nous préférons si vous réservez par téléphone 03/298 55 49 - 0484/54 17 67 ou via notre page de contact.

Préfèrent toujours réserver en ligne? Via le bouton ci-dessous, vous pouvez réserver rapidement et facilement avec nous.

OUR TREATMENTS

BOOKING

We prefer it if you book by phone 03/298 55 49 - 0484/54 17 67 or via our contact page.

Still prefer to book online? Via the button below you can book quickly and easily with us.


Stacks Image 42
RELAX MASSAGE |

Deze massage is gericht op de totale ontspanning en het tot rust brengen van het lichaam. Het vermindert de vermoeidheid, werkt kalmerend en zorgt voor een betere doorbloeding. Doorgaans is deze vorm van massage zachter, maar u kunt hierbij uw voorkeur aangeven bij onze masseurs/masseuses.

Prijzen:
45min: 49€ | 1u: 65€ | 1u30: 95€ | 2u: 125€

RELAX MASSAGE |

Ce massage est destiné à la relaxation totale et le reste du corps. Réduit la fatigue, apaise et améliore la circulation sanguine. Habituellement, cette forme de massage est plus douce, mais vous pouvez indiquer votre préférence avec nos masseurs / utilisations de masse.

Prix:
45min: 49€ | 1u: 65€ | 1u30: 95€ | 2u: 125€

RELAX MASSAGE |

This massage is aimed at total relaxation and resting of the body. It reduces fatigue, calms and improves blood flow. Usually this form of massage is softer, but you can indicate your preference with our masseurs / masseuses.

Prices:
45min: 49€ | 1u: 65€ | 1u30: 95€ | 2u: 125€

space
Stacks Image 44
HOT STONE |

De hot stone massage is vrij nieuw voor Europa maar kent toch een eeuwenoude traditie. Bij deze vorm van massage worden er verwarmde basaltstenen die de warmte goed vasthouden en slechts langzaam afgeven. De hot stone massage is een heel bijzondere belevenis van welbehagen. De totale ontspanning van de huid, het lichaam en de geest staat centraal. Het hele lichaam wordt bij de massage betrokken.

Prijzen:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
HOT STONE |

Le massage aux pierres chaudes est assez nouveau en Europe mais a encore une tradition ancienne. Dans cette forme de massage, des pierres de basalte chauffées qui maintiennent bien la chaleur et libèrent lentement. Le massage aux pierres chaudes est une expérience très spéciale du bien-être. La relaxation totale de la peau, du corps et de l'esprit est centrale. Tout le corps est impliqué dans le massage.

Prix:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
HOT STONE |

The hot stone massage is quite new to Europe but still has an ancient tradition. In this form of massage, heated basalt stones that hold the heat well and release slowly. The hot stone massage is a very special experience of well-being. The total relaxation of the skin, the body and the mind is central. The whole body is involved in the massage.

Prices:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
space
Stacks Image 108
KRUIDENSTEMPEL MASSAGE |

Ontdek de gebalde kracht van de natuur en laat vitale energie door je lichaam stromen. Heerlijke geuren en weldadige warmte zijn de hoofdkenmerken van een kruidenstempel massage. We masseren met warme tot hete linnen of katoenen builtjes gevuld met reinigende, activerende en ontspannende kruiden.
De kruidenstempel massage maakt u vrij van stress en spanningen en brengt uw innerlijke in evenwicht.


Prijzen:
45min: 60€ | 1u: 75€ | 1u30: 115€ | 2u: 145€
STAMP HERBES MASSAGE |

Découvrez le pouvoir soufflé de la nature et laissez l'énergie vitale circuler dans votre corps. Les senteurs délicieuses et la chaleur bénéfique sont les principales caractéristiques d'un massage à base d'herbes. Nous massons avec du coton chaud ou chaud ou des buissons de coton remplis d'herbes nettoyantes, activantes et relaxantes.
Le massage à l'estampe à base d'herbes vous séduira du stress et du stress et équilibrera votre équilibre intérieur.


Prix:
45min: 60€ | 1u: 75€ | 1u30: 115€ | 2u: 145€
HERBS STAMP MASSAGE |

Discover the blown power of nature and let vital energy flow through your body. Delicious scents and beneficial warmth are the main features of a herbal stamp massage. We massage with warm to hot linen or cotton bushes filled with cleansing, activating and relaxing herbs.
The herbal stamp massage will keep you free from stress and stress and balance your inner balance.


Prices:
45min: 60€ | 1u: 75€ | 1u30: 115€ | 2u: 145€
space
Stacks Image 48
ZWANGERSCHAPSMASSAGE |

Tijdens de zwangerschap zijn er tal van mentale en fysieke veranderingen voor e zwangere vrouw. Door de toename in gewicht kunnen er lichamelijke ongemakken ontstaan. Deze relaxerende massage is gericht om de deze ongemakken van de zwangere vrouw te kunnen verlichtten waardoor zij meer kan genieten van de zwangerschap. Daarnaast heeft de ontspanning van de moeder en gunstig effect op het kind.

Prijzen:
45min: 49€ | 1u: 65€ | 1u30: 95€ | 2u: 125€
MASSAGE DE GROSSESSE |

Pendant la grossesse, il existe de nombreux changements physiques et mentaux chez les femmes enceintes. En raison de l'augmentation de poids, une gêne physique peut se produire. Ce massage relaxant vise à soulager l'inconfort de ces femmes enceintes, ce qui leur permet de profiter plus d'une grossesse. De plus, la détente et l'effet bénéfique de la mère sur l'enfant.

Prix:
45min: 49€ | 1u: 65€ | 1u30: 95€ | 2u: 125€
PREGNANCY MASSAGE |

During pregnancy, there are many mental and physical changes for pregnant women. Due to the increase in weight, physical discomfort can occur. This relaxing massage is aimed at relieving these pregnant women's discomfort, enabling them to enjoy more pregnancy. In addition, the mother's relaxation and beneficial effect on the child.

Prices:
45min: 49€ | 1u: 65€ | 1u30: 95€ | 2u: 125€
space
Stacks Image 50
VOETREFLEXOLOGIE |

Bij voetreflexologie wordt er van uitgegaan dat de organen en de zenuwen van ons lichaam terug te vinden zijn in bepaalde gebieden of zones van onze voeten.
Door die bepaalde punten van de voet te masseren, wordt zowel de bloedcirculatie in de voet als het bijbehorende orgaan gestimuleerd en de doorstroming bevorderd.
Zowel emotioneel, mentaal als geestelijk beïnvloedt het de mens. Ontspanning, evenwicht en welbevinden zijn de welkome effecten, waarmede belangrijke voorwaarden geschapen worden voor genezingsprocessen


Prijzen:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
RÉFLEXOLOGIE DES PIEDS |

Dans la réflexologie des pieds, on suppose que les organes et les nerfs de notre corps se trouvent dans certaines zones ou zones de nos pieds.
En massant ces points de pied particuliers, la circulation du sang dans le pied et l'organe associé est stimulée et le flux est favorisé.
À la fois émotionnellement, mentalement et mentalement, cela affecte les humains. La relaxation, l'équilibre et le bien-être sont les effets favorables qui créent des conditions importantes pour les processus de guérison


Prix:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
FOOT REXLEXOLOGY |

In foot reflexology it is assumed that the organs and nerves of our body are found in certain areas or areas of our feet.
By massaging those particular points of foot, both the blood circulation in the foot and the associated organ is stimulated and the flow is promoted.
Both emotionally, mentally and mentally, it affects humans. Relaxation, balance and well-being are the welcome effects that create important conditions for healing processes


Prices:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
space
Stacks Image 62
SPORTMASSAGE |

Een sportmassage verbetert de doorbloeding en zorgt voor afname in de spierspanning.
De behandeling is gericht op het verbeteren van de prestaties, en het herstel of het voorkomen van blessures. Daarnaast ken een sport massage helpen de spieren te ontspannen die verkrampt zijn en eventuele spierstijfheid tegengaan.


Prijzen:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
MASSAGE SPORTIF |

Un massage sportif améliore le flux sanguin et réduit le tonus musculaire.
Le traitement vise à améliorer la performance et le rétablissement ou la prévention des blessures. En outre, connaissez un massage sportif pour aider à détendre les muscles qui sont à l'étroit et à contrer toute rigidité musculaire.


Prix:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
SPORTS MASSAGE |

A sports massage improves blood flow and reduces muscle tone.
The treatment is aimed at improving performance, and recovery or prevention of injuries. In addition, know a sports massage to help relax the muscles that are cramped and counteract any muscle stiffness.


Prices:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
space
Stacks Image 72
ORIËNTAALSE MASSAGE |

Thaise massage wordt alsmaar meer populair om pijn, stress en stress gerelateerde aandoeningen te verlichten. Het werkt in op het zenuwstelsel en brengt de geest tot rust wat een gevoel van welbehagen creëert . Het verbetert de flexibiliteit van het lichaam en de circulatie van bloed en Iymfe. Het versterkt het immuniteitssysteem.

Prijzen:
45min: 59€ | 1u: 75€ | 1u30: 105€ | 2u: 139€
ORIENTAL MASSAGE |

Le massage thaïlandais devient plus populaire pour atténuer les problèmes de douleur, de stress et de stress. Cela fonctionne sur le système nerveux et repose l'esprit qui crée un sentiment de bien-être. Il améliore la flexibilité du corps et la circulation du sang et de l'Iymfe. Cela renforce le système immunitaire.

Prix:
45min: 59€ | 1u: 75€ | 1u30: 105€ | 2u: 139€
ORIENTAL MASSAGE |

Thai massage is becoming more popular to alleviate pain, stress and stress-related conditions. It works on the nervous system and rests the mind that creates a sense of well-being. It improves the flexibility of the body and the circulation of blood and Iymfe. It strengthens the immune system.

Prices:
45min: 59€ | 1u: 75€ | 1u30: 105€ | 2u: 139€
space
Stacks Image 82
AYURVEDISCHE-/ INDISCHE-/ MARMAMASSAGE |

Deze vormen van massage vinden hun oorsprong in het zuiden van India, in Kerala. Ayurvedische massage is in tegenstelling tot andere massages eerder een oliemassage dan massage op basis van acupressuur. De gebruikte oliën bestaan uit 10-50 kruiden en worden per individu geformuleerd naar lichaamsconstitutie, leeftijd, kwalen en het klimaat.
De ayurveda stelt dat iedereen met een eigen unieke energieverdeling geboren is, die bij de geboorte per definitie optimaal in balans is. Vanaf de groei wordt deze optimale energiebalans al snel vervormd door vele verstorende factoren. De ayurveda streeft ernaar om preventief onze conditie zo dicht mogelijk bij onze constitutie te brengen zodat er geen ziekte kan ontstaan.
Naast het gebruik van oliën, worden er in de vedische wetenschappen ook marmapunten onderkend. Dit zijn vitale punten uit de vedische wetenschappen zoals yoga, ayurveda en kalaripayattu. In ayurveda bestaan er verschillende definities van marma punten: Sommigen zien ze als "vitale punten op de kruising tussen geest en lichaam". Anderen zien ze als punten om verwondingen te genezen of als een anatomische site waar spieren, aders, ligamenten, beenderen of gewrichten samenkomen".


Prijzen:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
AYURVEDISCHE-/ INDISCHE-/ MARMAMASSAGE |

Ces formes de massage sont originaires du sud de l'Inde, au Kerala. Le massage ayurvédique est contrairement à d'autres massage, un massage à l'huile de massage basé sur l'acupression. Les huiles utilisées sont constituées de 10-50 herbes et sont individuellement Formulé pour constitution du corps, l'âge, les maladies et le climat.
L'Ayurveda affirme que tout le monde a sa propre distribution d'énergie unique Combien de disciples au moment de la naissance est en équilibre optimal. En raison de la croissance, cet équilibre énergétique optimal est rapidement déformée par de nombreux facteurs inquiétants. Le ayurveda Vise à être prévenues par notre condition aussi proche que possible de notre Constitution pour que la maladie ne peut se produire.
En plus de l'utilisation d'huiles, le stade de marbre ook sont reconnus dans les sciences védiques. Ce sont des points essentiels des sciences védiques zoals yoga, Ayurveda et Kalaripayattu. Dans l'Ayurveda, il existe plusieurs définitions à des points de marbre: Certains les considèrent comme « points vitaux sur la croix entre l'esprit et le corps. » D'autres les considèrent comme des points pour guérir les blessures ou un site anatomique où les muscles, les veines, les ligaments, les os ou les articulations sont réunis ».


Prix:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
AYURVEDISCHE-/ INDISCHE-/ MARMAMASSAGE |

These forms of massage originate in southern India, in Kerala. Ayurvedic massage is unlike other massages, an oil massage than massage based on acupressure. The oils used consist of 10-50 herbs and are formulated individually for body constitution, age, ailments and the climate.
The ayurveda states that everybody has their own unique energy distribution, which at the time of birth is optimal in balance. As a result of growth, this optimal energy balance is quickly distorted by many disturbing factors. The ayurveda strives to prevent our condition as close as possible to our constitution so that no disease can occur.
In addition to the use of oils, marble traps are also recognized in the Vedic Sciences. These are vital points from the Vedic Sciences such as yoga, Ayurveda and Kalaripayattu. In Ayurveda, there are several definitions of marble points: Some see them as "vital points on the cross between mind and body." Others see them as points to heal injuries or as an anatomical site where muscles, veins, ligaments, bones or joints come together ".


Prices:
45min: 55€ | 1u: 69€ | 1u30: 99€ | 2u: 135€
space
Stacks Image 260
DUOMASSAGE (2 personnes) |

La plupart des formes de massage peuvent également être utilisées comme massage par duo. Lors de la session duo, vous serez massé avec votre partenaire, ami ou petite amie dans la même pièce. Cela ajoute une dimension supplémentaire aux effets déjà bénéfiques et relaxants du massage. Vous aimez être ensemble avec un être cher, vous voyez, ressentir la façon dont l'autre apprécie, afin de pouvoir vous amuser encore plus détendu.

Prix pour relax massage:
45min: 110€ | 1u: 140€ | 1u30: 195€ | 2u: 220€

Prix pour stamp herbes massage:
45min: 130€ | 1u: 160€ | 1u30: 230€ | 2u: 290€

Prix pour hot stone massage:
45min: 120€ | 1u: 140€ | 1u30: 199€ | 2u: 270€
DUOMASSAGE (2 personen) |

Most massage forms can also be given as a duo massage. At the duo session you will be massaged together with your partner, friend or girlfriend in the same room. This adds an extra dimension to the already beneficial, relaxing effects of the massage. You enjoy being together with a loved one, you see, feel how the other enjoys, so you can enjoy yourself even more relaxed.

Prijzen voor relax massage:
45min: 110€ | 1u: 140€ | 1u30: 195€ | 2u: 220€

Prijzen voor kruiden stempel massage:
45min: 130€ | 1u: 160€ | 1u30: 230€ | 2u: 290€

Prijzen voor hot stone massage:
45min: 120€ | 1u: 140€ | 1u30: 199€ | 2u: 270€
DUOMASSAGE (2 persons) |

Most massage forms can also be given as a duo massage. At the duo session you will be massaged together with your partner, friend or girlfriend in the same room. This adds an extra dimension to the already beneficial, relaxing effects of the massage. You enjoy being together with a loved one, you see, feel how the other enjoys, so you can enjoy yourself even more relaxed.

Prices for relax massage:
45min: 110€ | 1u: 140€ | 1u30: 195€ | 2u: 220€

Prices for herbs stamp massage:
45min: 130€ | 1u: 160€ | 1u30: 230€ | 2u: 290€

Prices for hot stone massage:
45min: 120€ | 1u: 140€ | 1u30: 199€ | 2u: 270€
space
Stacks Image 745
THERAPIE MASSAGE |

De massagetherapie is primair toegespitst op het behandelen van fysieke en psychische klachten door middel van diverse massage – technieken.
 
De therapie werkt additief. Symptomen worden gebruikt om een op persoonlijke maat afgestemde massagetechniek toe te passen. Bij sommige symptomen zal een dieptemassage meer aangewezen zijn. In andere gevallen zal een wellness-massage meer aangewezen zijn. 


Prijzen voor therapie massage:
45min: 60€ | 1u: 95€ | 1u30: 115€ | 2u: 145€
MASSOTHERAPIE |

La massothérapie est principalement axée sur le traitement des troubles physiques et mentaux grâce à diverses techniques de massage.

La thérapie fonctionne comme additive. Les symptômes sont utilisés pour appliquer une technique de massage personnalisée. Dans certains symptômes, un massage profond sera plus approprié. Dans d'autres cas, un massage du bien-être sera plus approprié.


Prix:
45min: 60€ | 1u: 95€ | 1u30: 115€ | 2u: 145€
MASSAGE THERAPY |

The massage therapy is primarily focused on treating physical and mental complaints through various massage techniques.

The therapy works additive. Symptoms are used to apply a personalized massage technique. In some symptoms a deep massage will be more appropriate. In other cases, a wellness massage will be more appropriate.


Prices:
45min: 60€ | 1u: 95€ | 1u30: 115€ | 2u: 145€
space
Stacks Image 759
LYMPH DRAINAGE |

Lymfedrainage massage is een ontspannende massage waar de afvoer van lymfen worden versneld door een lichte massagedruk. Deze massagedruk wordt uitgevoerd in een ritme dat identiek is aan het openen en sluiten van de kleppen die voor de aanvoer en afvoer van het vocht zorgen in de lymfen. Hoewel de lymfeknopen en lymfevaten door het hele lichaam zitten, liggen de meeste net onder de huid. Door in een ritmische beweging lichte druk uit te voeren wordt het lymfesysteem gestimuleerd om efficiënter te werken en om de vloeistoffen te verplaatsen. Door de afvoer van de lymfeklieren te versnellen worden blokkades in het lymfesysteem opgeheven. Hierdoor zal het lichaam weer zelf in staat zijn om de verontreiniging, virussen en bacteriën binnen in ons lichaam op te ruimen.

Prijzen:
90min: 100€ | 180min: 190€
DRAINAGE LYMPHATIQUE |

Le massage de drainage lymphatique est un massage relaxant où le drainage lymphatique est accéléré par une légère pression de massage. Cette pression de masse est effectuée à un rythme identique à l'ouverture et à la fermeture des vannes qui fournissent l'apport et le drainage de l'humidité dans la lymphe. Bien que les ganglions lymphatiques et les vaisseaux lymphatiques soient situés dans tout le corps, la plupart sont juste en dessous de la peau. En exerçant une légère pression dans un mouvement rythmique, le système lymphatique est stimulé pour fonctionner plus efficacement et pour déplacer les fluides. L'accélération des ganglions lymphatiques élimine les blocages dans le système lymphatique. En conséquence, le corps lui-même sera capable de nettoyer la contamination, les virus et les bactéries dans notre corps.

Prix:
90min: 100€ | 180min: 190€
LYMPH DRAINAGE |

Lymphatic drainage massage is a relaxing massage where lymphatic drainage is accelerated by a slight massage pressure. This mass pressure is performed in a rhythm that is identical to opening and closing the valves that provide for the supply and drainage of the moisture in the lymph. Although the lymph nodes and lymph vessels are located throughout the body, most are just below the skin. By exerting slight pressure in a rhythmic movement, the lymphatic system is stimulated to work more efficiently and to move the fluids. Accelerating the lymph nodes eliminates blockages in the lymphatic system. As a result, the body itself will be able to clean up the contamination, viruses and bacteria inside our body.

Prices:
90min: 100€ | 180min: 190€
space
Stacks Image 773
BIO AFSLANKMASSAGE |

Deze massage is gericht op de totale ontspanning en het tot rust brengen van het lichaam. Het vermindert de vermoeidheid, werkt kalmerend en zorgt voor een betere doorbloeding. Doorgaans is deze vorm van massage zachter, maar u kunt hierbij uw voorkeur aangeven bij onze masseurs/masseuses. Bij de bio massage maken we gebruik van een afslankende parijse melk voor extra hydratatie.

Prijzen:
90min: 90€ | 180min: 190€
BIO AMINCISSANT MASSAGE |

Ce massage est destiné à la relaxation totale et au repos du corps. Il réduit la fatigue, calme et améliore le flux sanguin. Habituellement, cette forme de massage est plus douce, mais vous pouvez indiquer votre préférence avec nos masseurs / masseuses. Au bio-massage, nous utilisons un lait parisien amincissant pour une hydratation supplémentaire.

Prix:
90min: 90€ | 180min: 190€
BIO SLIMMING MASSAGE |

This massage is aimed at total relaxation and resting of the body. It reduces fatigue, calms and improves blood flow. Usually this form of massage is softer, but you can indicate your preference with our masseurs / masseuses. At the bio massage we use a slimming Parisian milk for extra hydration.

Prices:
90min: 90€ | 180min: 190€
space
Stacks Image 787
HONEY MASSAGE |

Deze Russische honingmassage is een oude massage en heel populair in Rusland en Scandinavië. De massage is gebaseerd op de goede eigenschappen van honing. Tijdens deze massage worden toxinen uit het lichaam gehaald en de huid gereinigd.Heerlijk weg dromen onder het genot van het vloeibare goud! Honing massage is een eeuwenoude behandeling uit Azië en Oost-Europa. Het wordt ook wel de Russische honingmassage genoemd.

Prijzen:
120min: 140€ | 180min: 195€
MASSAGE DE MIEL |

Ce massage de miel russe est un ancien massage et très populaire en Russie et en Scandinavie. Le massage est basé sur les bonnes propriétés du miel. Pendant ce massage, les toxines sont retirées du corps et la peau est nettoyée. N'hésitez pas à rêver en profitant de l'or liquide! Le massage au miel est un traitement ancien en provenance d'Asie et d'Europe de l'Est. On l'appelle aussi le massage du miel russe.

Prix:
120min: 140€ | 180min: 195€
HONEY MASSAGE |

This Russian honey massage is an old massage and very popular in Russia and Scandinavia. The massage is based on the good properties of honey. During this massage, toxins are removed from the body and the skin is cleaned. Feel free to dream away while enjoying the liquid gold! Honey massage is an ancient treatment from Asia and Eastern Europe. It is also called the Russian honey massage.

Prices:
120min: 140€ | 180min: 195€
space
Stacks Image 810
VOETMASSAGE |

De Thaise voetmassage wordt opgebouwd met wrijfbewegingen over de gehele voet om de voet op te warmen, daarna volgen lichte knedingen en acupressuur. De organen van de mens zoals hart, longen, maag, darmen en nieren zijn in de vorm van meridianen terug te vinden op de voetzool. De voetzool wordt in deze visie gezien als de spiegel van het lichaam.

Prijzen:
60min: 60€
MASSAGE DES PIEDS |

Le massage des pieds thaïlandais est construit avec des mouvements de frottement tout au long du pied pour réchauffer le pied, suivi de genoux légers et d'acupression. Les organes de l'homme comme le cœur, les poumons, l'estomac, les intestins et les reins se retrouvent sous forme de méridiens sur les semelles du pied. La semelle du pied est vue dans cette vision comme le miroir du corps.

Prix:
60min: 60€
FOOTMASSAGE |

The Thai foot massage is built with rubbing movements throughout the foot to warm the foot, followed by light knees and acupressure. The organs of man such as heart, lungs, stomach, intestines and kidneys are found in the form of meridians on the soles of the foot. The foot sole is seen in this vision as the mirror of the body.

Prijzen voor voet massage:
60min: 60€
space
Stacks Image 801
SCRUB |

Met de scrub worden de dode huidcellen van je huid verwijderd, zodat je huid er terug gezonder en frisser uitziet.

Prijzen:
35min: 67,5€

NIEUW:
90min: pack 159 €
50min scrub + 40min wrab body (Anti cellulite products - Franck Michay Paris)
SCRUB |

Le scrub supprime les cellules de la peau mort de votre peau, ce qui rend votre peau plus saine et plus fraîche.

Prix:
35min: 67,5€

NOUVEAU:
90min: pack 159 €
50min scrub + 40min wrab body (Anti cellulite products - Franck Michay Paris)
SCRUB |

The scrub removes the dead skin cells from your skin, making your skin look healthier and more fresher.

Prices:
35min: 67,5€

NEW:
90min: pack 159 €
50min scrub + 40min wrab body (Anti cellulite products - Franck Michay Paris)
space
space
space
00:00
/
00:00
© 2017 Ggdesign.eu Contact Me